วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บัณฑิตรังสีเทคนิคมหิดลสอบผ่านใบประกอบทำสถิติสูงสุดในปีการศึกษา 2554

(427 ครั้ง)  คลิ๊กอ่าน....ส่งบัณฑิตรังสีเทคนิคขึ้นฝั่ง 2554

บัณฑิตรังสีเทคนิคมหิดลที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 สร้างนิวไฮด้วยการสอบผ่านเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ได้สูงสุดถึงร้อยละ 96.23  


ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ได้ดำเนินการจัดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 มีผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 340 คน สำหรับเกณฑ์การสอบผ่านนั้น ผู้สอบจะต้องมีผลการสอบในหมวดวิชาชีพและหมวดกฎหมายได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60%


สำหรับในการสอบครั้งนี้ บัณฑิตรังสีเทคนิคมหิดลเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 60 คน เป็นบัณฑิตที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 53 คน หากคิดเฉพาะบัณฑิตใหม่ มีผลการสอบ ผ่านทั้งสองหมวดวิชาจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 96.23 ของบัณฑิตใหม่ที่เข้าสอบ สอบผ่านเฉพาะหมวดวิชาชีพอย่างเดียวจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 ของบัณฑิตใหม่ที่เข้าสอบ ผลการสอบผ่านครั้งนี้สูงกว่าเป้าหมายที่ภาควิชารังสีเทคนิค ตั้งไว้คือ ร้อยละ 85 และเป็นสถิติสูงที่สุดจากที่เร่มมีการสอบมาRelated Links:
ส่งบัณฑิตรังสีเทคนิคขึ้นฝั่ง 2554
          คะแนนแอดมิชชันสาขารังสีเทคนิค 2551-2555

จำนวนผู้อ่านบทความนี้ 427 ครั้ง (16มิย2555-8กย2555)