วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บัณฑิตรังสีเทคนิคมหิดล สอบผ่านใบประกอบครั้งแรก 91.9% ในปีการศึกษา 2553

(583 ครั้ง) 
ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ได้ดำเนินการจัดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 มีผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 318 คน สำหรับเกณฑ์การสอบผ่านนั้น ผู้สอบจะต้องมีผลการสอบในหมวดวิชาชีพและหมวดกฎหมายได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60%
สำหรับในการสอบครั้งนี้ บัณฑิตรังสีเทคนิคมหิดลเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 65 คน เป็นบัณฑิตที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2553 จำนวน 62 คน หากคิดเฉพาะบัณฑิตใหม่ มีผลการสอบ ผ่านทั้งสองหมวดวิชาจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 91.9 ของบัณฑิตใหม่ที่เข้าสอบ สอบผ่านเฉพาะหมวดวิชาชีพอย่างเดียวจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของบัณฑิตใหม่ที่เข้าสอบ และสอบไม่ผ่านทั้งสองหมวดวิชาจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของบัณฑิตใหม่ที่เข้าสอบ ผลการสอบผ่านครั้งนี้สูงกว่าเป้าหมายที่ภาควิชารังสีเทคนิค ตั้งไว้คือ ร้อยละ 85

 หากพิจารณาผลการสอบย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2554 บัณฑิตรังสีเทคนิคที่เข้าสอบในครั้งแรกรวมจำนวน 167 คน และสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคกำหนดจำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4 โดยเมื่อคิดเป็นระดับคะแนนคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ของ สมศ. จะได้ระดับคะแนนคุณภาพเท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสูงกว่าเป้าหมายติดต่อกัน 3 ปี ดังนั้นในปี 2555 ภาควิชารังสีเทคนิค จะมีการขยับเป้าหมายให้สูงขึ้น โดยจะตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 90 จากเดิมที่ตั้งไว้ร้อยบละ 85 อย่างไรก็ตาม สำหรับบัณฑิตที่สอบไม่ผ่านในการสอบครั้งแรกนั้น เมื่อเข้าสอบในครั้งที่สองก็สามารถสอบผ่านได้ตามลำดับ
จำนวนผู้อ่านบทความนี้ 583 (24มิย2554-8เมย2555) 
Related Linked:
จุดเด่น วท.บ. รังสีเทคนิคมหิดล
ปัจจัยที่กระทบการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิค พ.ศ. 2555-2559
ยินดีกับบัณฑิตใหม่รังสีเทคนิค


3 ความคิดเห็น:

 1. ยินดีกับผู้ที่สอบผ่านครับ และให้กำลังใจผู้สอบไม่ผ่าน สู้สู้.. สอบครั้งที่ 2/2554 ตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม 2554 ครับ...RT พร้อม

  ขณะนี้จำนวนผู้สอบใบประกอบได้ทั้งหมด รวมจำนวน 3,106 คน เลขที่ใบอนุญาตล่าสุดจึงเป็น รส.3106

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2554 19:32

  มีใครโดนเอาเลขที่รส.2679ไปใช้ติดใว้ที่ผนังห้องเอกซเรย์รพ.เอกชนแห่งหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ใจกล้ามากไม่ได้สอบแต่มีเลขที่ติดไม่เกรงใจกองประกอบเขาบ้างไปพาททามเห็นแล้วรับไม่ได้

  ตอบลบ
 3. พรบ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
  มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทำกาประอบโรคศิลปะ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้
  ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต.....มีโทษทั้งจำและปรับ

  ตอบลบ